Timpul pentru Belle Tour

 


 

Avizier

Posturi vacante
Inscriere in clasa a V-a
Școala altfel
Comitetul parintilor
Cadre didactice
Diverse


 
 
 
 

Posturi vacante

ANUNT

Având în vedere prevederile art.7 din Hotararea nr. 1027/11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru respectiv  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD  organizează  IN DATA DE 09.03.2020 concurs pentru ocuparea a:

Ø1 post  contractual vacant de INGRIJITOR – perioada nedeterminata

Ø0,5  post  contractual vacant de INGRIJITOR – perioada nedeterminata

Ø1 post contractual vacant de MUNCITOR- perioada nedeterminata

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante precizate persoanele  care indeplinesc urmatoarele conditii:

Ø  au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

Ø  cunosc limba română, scris şi vorbit;

Ø  au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Ø  au capacitate deplină de exerciţiu;

Ø  au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

Ø  îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Ø  nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare pentru ocupare postului:

Pentru posturile de ÎNGRIJITOR:

-          Studii generale sau studii medii

-          Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant

-          Abilitati pentru munca in echipa

-          Capacitate de a interactiona cu copii 

-          Disponibilitate pentru program flexibil

-          Raspunde de starea de curatenie si igiena in sectorul repartizat

-          Să știe sa foloseasca ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie

-          Cunostinte de legislatie specifica locului de munca

-          Cunostinte in domeniul sanatatii si Securitatii in Munca si PSI

-          Abilități de întreținere a spațiilor școlare interioare și exterioare

-          Nu necesita vechime

Pentru postul de MUNCITOR:

-          Studii generale /profesionale/medii

-          Cursuri de calificare in domeniu (Calificare în meseria de mecanic sau asimilate constituie avantaj)

-          Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant

-          Abilitati pentru munca in echipa

-          Capacitate de a interactiona cu copii 

-          Disponibilitate pentru program flexibil

-          Cunostinte de legislatie specifica locului de munca

-          Cunostinte in domeniul sanatatii si Securitatii in Munca si PSI

-          Abilități de întreținere a spațiilor școlare interioare și exterioare

-          Experiență în specialitate - minim 3 ani ( constituie avantaj)

Candidaţii vor depune la secretariatul unitatii scolare, LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD,corp A  in intervalul  18.02.2020-02.03.2020,  un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere înscriere la concurs;

 2. Copie act identitate, Certificate de nastere, Certificate de căsătorie, copie Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);

 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor:

·        Pentru posturile de ÎNGRIJITOR:

vdiploma de absolvire – studii medii/gimnaziale

·        Pentru postul de MUNCITOR

vdiploma de absolvire – studii medii/gimnaziale /profesionale/calificari

 4. Copie carte de munca/ fila din registrul de evidenta a angajaţilor sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/specialitate;

 5. Adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului eliberata cu cel mult 6 luni anterioare derularii concursului de catre medical de familie al candidatului;

 6. Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a suferit condamnări penale;

 7. Caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul)

 8. Orice alte documente relevante pentru dovedirea conditiilor de participare

 9. Curriculum vitae – format European

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia:

Pentru posturile de ÎNGRIJITOR:

üOrdinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare

üLegea 333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu completările și modificările ulterioare

üLegea 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, cu completările și modificările ulterioare

üLegea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările și modificările ulterioare

Pentru postul de MUNCITOR:

üLEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

üLEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;

üLEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;

üÎntreţinere şi reparaţii la instalaţii sanitare, apă, canalizare;

üCartea instalatorului / electricianului de Gh. Chiriţă şi C. Alexa – Editura Tehnică.

Etapele desfășurării concursului:

Concursul se organizeaza la sediul Liceului National de Informatica Arad, Arad, B-dul Iuliu Maniu Nr. 39-41

- Publicarea anunțului: 17.02.2020

- Selectia dosarelor: 03.03.2020

- Proba practică: 09.03.2020

- Interviu: 09.03.2020

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

- Data limită de depunere a dosarelor: 02.03.2020, ora 14,00

- Selectia dosarelor- 03.03.2020, ora 12,00

- Afisarea rezultatului selecției dosarelor:03.03.2020 , ora 15,00

- Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor: 04.03.2020, ora 10,00

- Afisarea rezultatelor selecției dosarelor: 04.03.2020, ora 14,00

- Proba practică –  09.03.2020 ora 9,00

-  Interviu -  09.03.2020, ora 11,00

-  Afişarea rezultatelor:  09.03.2020, ora 14,00

- Depunerea contestațiilor: 09.03.2020, ora 15,00

- Afisarea rezultatelor finale, după contestații: 10.03.2020, ora 14,00

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Liceului National de Informatica Arad, biroul Secretariat , persoana de contact: secretar Iacob Gabriela, tel. 0257 253968

 
lniarad.ro.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design & Hosting by Activ.NET
[ Acasa ] [ Despre noi ] [ Oferta educationala ] [ Resurse umane ] [ Galerie Foto ] [ Activitati diverse ] [ Informatii ] [ Contact ]