email contact@lniarad.ro phone0257 253 968

Inscrierea elevilor


INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA ÎNSCRIEREA COPIILOR

ÎN CLASA PREGĂTITOARE  2024-2025

Înscrierea învățământ primar 2024

Procedura înscriere etapa a II-a pe locurile libere

CERERE-TIP CLS PREG Etapa a II-a 2024

Lista elevilor admiși în clasa pregătitoare, după etapa I

Locuri libere după etapa I

Pentru înscrierea on-line, apăsați AICI

 SAU

Pentru descărcarea fișei de înscriere, apăsați AICI

LA VALIDAREA CERERII DE ÎNSCRIERE,

AVEȚI POSIBILITATEA SĂ OPTAȚI PENTRU CLASA CU

PROFIL ÎNOT (22 LOCURI)

 

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

- an școlar 2024-2025 -

se poate descărca AICI

I.CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII:

1.Delimitarea circumscriptiei: Strada Dosoftei – (doar imobilele cu nr. impare)- C-lea Radnei (cuprinde podul de la Micălaca –nu avem imobile)- B-dul Iuliu Maniu – (imobilele cu nr. impare, blocurile A,B,C,D,E,F, P1, P2, P3, P4)- Piata Drapelului- P-ța Caius Iacob) – Piata Gării- Linia de cale ferată Arad-Deva

2.Străzi din interiorul circumscriptiei: Piața Ac. Caius Iacob, Strada Bihorului, Strada Plugarilor, Strada Onisifor Ghibu, Strada Neculce, Strada Partizanilor, Strada Mărțișor, Strada Ineului (Ioan Alexandru)- de la coltul cu Liceul “ Iuliu Maniu ” înspre calea ferată , Strada Robănești, Strada Revolutiei doar de la Podgoria înspre Piața Gării (NR. 1 la 20)


II.5 CLASE PREGĂTITOARE x 22 elevi/clasa = 110 LOCURIIII. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR:


Art. 5. — (1) Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

(2) Pentru motive întemeiate, cum ar fi: boala, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate etc., se pot înscrie în clasa pregătitoare și copiii menționați la alin. (1) care nu au urmat învățământul preșcolar.

Art. 6. — (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul current vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusive pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. În cazul copiilor menționați la alin. (1), dar care se află în situația menționată la art. 5 alin. (2) recomandarea se eliberează de către centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, sau de către o structură de la nivelulunei/unor unități de învățământ desemnate în acest sens de către inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISJ/ISMB). Solicitarea de eliberare a recomandării, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie, poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

(3) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru următorul an școlar sau ai celor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a claseipregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

(4) La cererea scrisă a părinților/reprezentantului legal, în cazuri justificate, înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august a anului în care se face înscrierea poate fi amânată cu maximum un an.

(Extras din Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare pentru  anul școlar 2024-2025 nr. 4019/15.03.2024)

 

IV. CALENDARUL INTEGRAL AL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR se poate descărca AICI

EXTRAS CALENDAR:

11 aprilie— 14 mai 2024

-Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor-Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplăValidarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

14 mai—17 mai 2024

-Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție

20 mai—27 mai 2024

-Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

-Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.


28 mai 2024 

-Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție29 mai 2024 

-Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza Procedurii de distribuție aleatorie a elevilor în formațiunile de studiu, aprobate de consiliul de administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune.

PROCEDURA DE REPARTIZARE A ELEVILOR se poate descărca AICI

 

CRITERII DE DEPARTAJARE A  COPIILOR ŞI ACTE NECESARE


 CARE SE APLICĂ ÎN CAZUL ÎN CARE NUMĂRUL CERERILOR DE ÎNSCRIERE A PĂRINŢILOR DIN AFARA CIRCUMSCRIPŢIEI ŞCOLARE ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL DE LOCURI RĂMASE LIBERE

 

CRITERII GENERALE

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă

 

NOTĂ:

În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumpscripției școlare este mai amre decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare, cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate mai sus, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate mai sus.

CRITERII SPECIFICE

Ø  Bunicii au domiciliul în circumscripţie

v  Se depun  la şcoală următoarele :- copie a Cărţii de identitate a unuia dintre bunici                                                        - copie a Certificatului de naştere a părintelui

-  copie a Certificatului de căsătorie (daca e cazul)

ØAmbii părinţi au locul de muncă în zona de circumscripţie şcolară;

vAmbii părinţii depun la şcoală documente care să dovedească că sediul firmei unde aceştia lucrează face parte din  zona de circumscripţie şcolară;

ØUnul dintre părinţi are locul de muncă în zona de circumscripţie şcolară;

vPărintele depune la şcoală un document care să dovedească că sediul firmei unde acesta lucrează face parte din  zona de circumscripţie şcolară;

 

NOTĂ:

Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii specifice de departajare cumulate de către fiecare copil.

Telverde ISJ Arad - 0 800 816 257 în intervalul orar 8:00-16:00, de luni până vineri, 2 aprilie-21 iunie 2024

Site-ul ISJ ARAD www.isjarad.ro secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2024